Regulamin Strony

Drukuj

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.boros.com.pl prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Boros Bożena Kreft , 83-200 Starogard Gd, ul. Szornaka 26, NIP:592-000-74-86, REGON: , zwany w dalszej części regulaminu "Sprzedającym".

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców, zwanych w dalszej części regulaminu "Klientami".

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.boros.com.pl, a do złożenia zamówienia należy posiadać aktywne konto w sklepie Sprzedającego. Konto można założyć TUTAJ

Podczas procedury zakładania konta wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

Podstawowym warunkiem założenia konta i realizacji zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego, oraz podanie prawdziwych informacji personalnych koniecznych do realizacji i potwierdzenia zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do ich prawdziwości, pomimo próby ich wyjaśnienia z Klientem, np. w których brakuje prawidłowych danych kontaktowych, lub jeżeli podane danezawierają oczywiste błędy.

Wszelkie uzgodnienia warunków transakcji i zawarcie umowy sprzedaży będą odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta wszystkich warunków złożonego i potwierdzonego zamówienia łącznie z terminem realizacji i kosztami dostawy podanymi przez Sprzedającego.

Po potwierdzeniu zamówienia istnieje możliwość jego anulowania pod warunkiem, że Sprzedający nie rozpoczął jego realizacji.

W sklepie internetowym www.boros.com.pl ceny poszczególnych produktów są przedstawiane w kwotach brutto tzn. z podatkiem VAT.

Przy zakupie powyżej 20.000 zł brutto istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen (w zależności od asortymentu)

.

Prezentowana na stronie internetowej www.boros.com.pl oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu CywilnegoCeny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są każdorazowo uzgadniane ze Sprzedającym. Do ceny niektórych towarów może zostać doliczona cena palety, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży.

Koszty dostawy są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów, ilości oraz wagi. W niektórych przypadkach transport może być darmowy, jeżeli dotyczy to pełnych zestawów transportowych, które zgodnie z ofertą producentów, dostarczane są na ich koszt (dotyczy niektórych producentów).

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na fakturze przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta. Faktura zawiera informację nt cen jednostkowych towarów oraz całkowitą cenę transakcji uwzględniającą również koszt transportu towaru do Klienta.

Część towarów posiada tzw. minimalną jednostkę logistyczną poniżej której zakup nie jest możliwy. Informacje o minimalnej jednostce logistycznej można uzyskać kontaktując się ze Sprzedającym.

Sprzedający podaje wyjaśniająco, że różne koszty dostawy asortymentu oferowanego przez Sprzedającego wynikają z możliwości zamawiania różnych ilości i rodzaju towaru (głównie materiałów budowlanych) przez naszych Klientów co ma bezpośredni wpływ na wagę paczki lub ilość palet oraz wielkości opakowania, a także ze względu na różnorodność zamówień i możliwości łączenia w dostawie różnych towarów o różnych gabarytach i masie. Sprzedający nie może przed złożeniem przez Klienta zamówienia sprecyzować ostatecznych kosztów dostawy.

 W przypadku odbioru osobistego towaru zakupionego w sklepie internetowym przez klienta, którego nie ma na stanie, tzn. który jest sprowadzany bezpośrednio od producenta, mogą zostać naliczone dodatkowo koszty dostawy.

Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo od 2 do 14 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia zamówienia lub wpłaty należności na konto sklepu. Jednak w przypadku zamówień specjalnych tj. konieczności zaimportowania towaru z zagranicy, wyprodukowania towaru na zamówienie, bądź skompletowania zamówienia z różnych źródeł, czas realizacji zamówienia może zostać przedłużony, o czym klient zostanie poinformowany.

Czas przewozu licząc od wysyłki do dostawy w okresie letnim wynosi od 24-72 godzin (dotyczy dni roboczych). W warunkach zimowych czas przewozu do Klienta może ulec wydłużeniu. Termin dostawy towarów = czas realizacji zamówienia + czas przewozu.

W przypadku gdy zamówiona przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta bezpodstawnie, ustalone koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki do Sprzedającego, ponosi w całości Klient.

PŁATNOŚCI

Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:

Przedpłata na konto - na podstawie przesłanej mailem faktury pro forma. W przypadku płatności przelewem towar jest pakowany i wysyłany do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

Płatne przy odbiorze - za zaliczeniem pocztowym, kurierowi, przewoźnikowi itp.

Osobiście - odbiór w siedzibie firmy.

Za datę zapłaty za towar uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego

Przedpłata Klienta na konto sklepu potwierdzona jest poprzez wystawienie faktury zaliczkowej VAT w terminie do 7 dni od wpływu zaliczki na konto Sprzedającego, o ile wcześniej nie została wystawiona faktura sprzedaży VAT.

Faktura sprzedaży VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu nie później niż do momentu zrealizowania zamówienia. Realizację zamówienia Sprzedający rozpoczyna po potwierdzeniu dostępności i akceptacji przez Klienta kosztów dostawy.

Faktura zaliczkowa VAT jak i faktura sprzedaży VAT wysyłane są za pośrednictwem poczty email w formacie PDF. Na życzenie Klienta wyrażone pisemnie lub za pośrednictwem poczty email, faktury VAT: zaliczkowe i sprzedaży, wysyłane są pocztą tradycyjną.

DOSTAWA TOWARU

Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić jej stan, a w razie stwierdzenia uszkodzeń zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki w obecności kuriera. Jej odebranie przez odbiorcę powoduje, że to odbiorca a nie nadawca może występować z roszczeniami wobec przewoźnika w związku z uszkodzeniem przesyłki. Pokwitowanie odbioru przesyłki bez zastrzeżeń ma daleko idące konsekwencje. W przypadku szkód, które można zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej uszkodzenia. (art 76 prawa przewozowego, dz.u. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.).

Jeśli jednak szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć, odbiorca stwierdził po przyjęciu przesyłki, i w terminie 7 dni od jej przyjęcia, zażądał od przewoźnika ustalenia jej stanu, prawo do odszkodowania nie wygasa. Mogą się jednak pojawić trudności z udowodnieniem, że przesyłka została uszkodzona w transporcie a nie później po jej wypakowaniu. Podobnie jest w sytuacji, gdy szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego, a sprawdzenia stanu przesyłki zaniechano z winy przewoźnika lub gdy ubytek lub uszkodzenie wynikało z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

Z roszczeniami wobec przewoźnika może występować nadawca lub odbiorca, w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką. Prawo nadawcy do rozporządzania nią wygasa, gdy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkę. Zatem przyjęcie przesyłki przez odbiorcę powoduje, że to jemu, a nie nadawcy przysługują roszczenia wobec przewoźnika. Spisanie protokołu nie zwalnia z obowiązku złożenia przewoźnikowi reklamacji i zażądania odszkodowania. Jeżeli przewoźnik udzieli negatywnej odpowiedzi na reklamację albo ją zignoruje i w terminie 3 miesięcy od doręczenia mu reklamacji nie zapłaci dochodzonych należności można wystąpić przeciw niemu na drogę sądową.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień będących wynikiem ewentualnych braków w stanach magazynowych producentów lub gdy z winy producenta nastąpiło opóźnienie dostawy. Nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, itp.).

REKLAMACJE, PRAWA KONSUMENÓW

W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby Sprzedającego z dokładnym opisem przyczyn reklamacji.

Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Do postępowania reklamacyjnego w stosunku do konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Do postępowania reklamacyjnego w stosunku do przedsiębiorców stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Nabywający towar jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedającego lub złożonego w siedzibie firmy. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz przy zachowaniu oryginalnego opakowania. Koszt odesłania towaru ponosi klient. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówienie w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Dotyczy to również opakowania. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.- W przypadku uszkodzenia opakowania, potrącane jest 5% wartości towaru. Są to koszty manipulacyjne ponoszone przez sklep.- Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu . Towary zakupione w siedzibie sklepu w Bydgoszczy, nie podlegają zwrotom z wyłączeniem zwrotów reklamacyjnych.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zdjęcia znajdujące się przy opisach produktów, publikowane na stronach sklepu internetowego, nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów. Nieznaczna różnica dostarczonego towaru i zdjęcia nie może być powodem zakwalifikowania towaru przez kupującego jako niezgodnego z zamówieniem.

Wszystkie promocje i wyprzedaże sklepu są ważne do wyczerpania zapasów magazynowych Boros.

W przypadku dostawy zakupionych towarów na paletach zwrotnych, na które sklep wystawił fakturę, istnieje możliwość zwrotu tych palet do sklepu na własny koszt w terminie 30 dni, licząc od dnia dostawy.

Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych ze sprzedawcą.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawiania. W trakcie przetwarzania powyższych danych przysługują Klientowi także inne prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych. Na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej wymagane jest uzyskanie dodatkowej zgody Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, do momentu kiedy nie nastąpi potwierdzenie zamówienia.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw.

Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami. Towary objęte są gwarancją producentów w przypadkach, w których taka gwarancja jest udzielona.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie konsumentów stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie przedsiębiorców stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Do rozstrzygania spraw spornych z umów sprzedaży między Sprzedającym, a Klientem będącym przedsiębiorcą właściwy miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, a w przypadku konsumenta sąd właściwości ogólnej.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Klient poinformuje o tym Sprzedawcę na adres e-mailowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach w regulaminie i wówczas Sprzedający usunie konto Klienta ze swojej strony internetowej. Zmiany regulaminu nie stosuje się do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian.

Fachowa obsługa

Nasi pracownicy to zespół specjalistów z branży budowlanej, który udzieli Państwu wszelkich informacji z zakresu asortymentu: materiałów budowlanych, chemii budowlanej, farb i lakierów.

Szeroki wybór

Hurtownia materiałów budowlanych, farb i lakierów Boros w Bydgoszczy oferuje szeroką gamę towarów, fachową obsługę, stałość cen oraz terminowość dostaw.

Gwarancja jakości

Oferowane przez nas materiały budowlane posiadają atesty oraz długoletnie gwarancje jakościowe. W sprzedaży posiadamy materiały najwyższej jakości, zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych.

Hurtownia budowlana Boros
ul. Przemysłowa 8 85-738 Bydgoszcz Tel:(52) 355 71 26

All right reserved 2012 (c)

Polityka prywatności

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.